Universitetin bu şöbәsi tәhsil ocağının maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması işindә mәqsәdyönlü tәdbirlәr hәyata keçirir.

Qurumun cavabdehlik daşıyan işçilәri universitetin balansındakı beş müxtәlif sәciyyәli binanın sәliqә-sahmanlı, avadanlıq vә qurğuların işlәk vәziyyәtdә olmasına sәylә çalışırlar. Universitetin profilinә uyğun olaraq xarakterik texniki avadanlıqlar tәlәb olunur. Şöbә bu incәliklәri hәssaslıqla reallaşdırmaqda xüsusi tәcrübәyә malikdir.

Şöbənin rəhbəri

Nofəl Rzayev